Beste Schaerweijdenaren!

Op donderdag 12 maart 2020 besloot het Verenigingsbestuur – in navolging van het KNHB besluit – om vanwege het Corona virus alle hockey activiteiten te staken en het gebruik van ons clubhuis te beperken tot het hoognodige. Daarna ging het snel. Op zondag 15 maart 2020 werd ons gehele sportcomplex voor zowel hockey als golf ook in opdracht van onze overheid gesloten. Met een enorme snelheid werd ons land overweldigd door het Corona virus en de ernstige gevolgen daarvan.

De wereld om ons heen

Sinds die tijd – nu meer dan drie weken geleden – zijn onze levens en die van onze naasten, collega’s en vrienden ingrijpend gewijzigd. De gezondheid van vele mensen staat op het spel. Door de noodzakelijke ‘lock down’- maatregelen is onze bewegingsvrijheid enorm beperkt. De scholen zijn gesloten, kinderen volgen thuis online onderwijs. De opgelegde sluiting van diverse ondernemingen en de beperkingen die andere ondernemingen en instellingen ondergaan, raken heel erg veel mensen, ook bij ons.

Wij zijn bezorgd en onzeker over onze gezondheid en die van al die mensen die ons na aan het hart liggen. We zijn bezorgd en onzeker over onze banen, onze inkomsten, onze toekomst. De informatie van over de hele wereld bereikt ons via alle mogelijke kanalen en vergroot die zorgen en onzekerheid. Het Corona virus houdt geen rekening met landsgrenzen en reikt over onze hele wereld.

We zijn verslagen door het plotselinge overlijden van Ellen Holslag, echtgenote van onze penningmeester Robert Hehakaya van het Hockeybestuur, moeder van twee hockey spelende kinderen Annelisa en Julius. Zij stond midden in het leven. Wij wensen Robert, Annelisa, Julius en hun familieleden alle sterke toe in deze zo moeilijke tijd.

Marianne Randag Alofs, Lid van Verdienste, jarenlang actief golflid en actief bezoekster van algemene ledenvergaderingen is helaas op de leeftijd van 86 jaar na een periode van ziekte overleden. Wij wensen haar naasten alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Ons Schaerweijde

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van zondag 5 januari 2020 benadrukten wij het nog maar eens. Niet wetende wat ons nog te wachten stond. Schaerweijde is niet slechts een hockeyclub. Schaerweijde is niet slechts een golfclub. Je bent lid of betrokken bij Schaerweijde, een prachtige vereniging waar zowel hockey als golf wordt beoefend. 1+1=3! En waar we – telkens weer – benadrukken dat we het samen moeten doen en dat we elkaar ook nodig hebben. Juist ook in moeilijke tijden zoals nu.

Deze brief is dus afkomstig van de drie bestuursvoorzitters van Z.S.V. Schaerweijde, te weten de voorzitter hockey, voorzitter golf en de voorzitter vereniging. Het lijkt ons goed om jullie hierna te vertellen wat wij met onze besturen samen sedert het uitbreken van de Corona crisis medio maart hebben gedaan en hoe onze vereniging ervoor staat. En natuurlijk ook wat we nog gaan doen.

Wij beseffen ons heel goed dat niet alleen de gezondheid van onze leden in het geding is maar ook veel leden en ouders zakelijk zware tijden kennen. Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze tijden en zullen waar nodig en mogelijk alle hulp bieden die wij als sportvereniging kunnen bieden. We moeten het samen doen en elkaar goed vasthouden. We spreken namens alle leden ook ons diepe respect uit voor al die leden die werkzaam zijn in de zorg of anderszins zich inzetten voor de medemens. We maken daar een diepe buiging voor.

Wij wijzen graag iedereen nog een keer Schaerweijde Samen Sterk op de site waar diverse tips staan om bijvoorbeeld thuis fit te blijven of eenzaamheid tegen te gaan. Ook tref je er services als de boodschappendienst die onder leiding van Arnaud Schuurman is opgezet {link}. Maak er gebruik van als het allemaal wat moeilijker is. Schaerweijdenaren helpen elkaar.

Het sluiten van het complex heeft veel gevolgen zowel op sportief als financieel vlak. Wij geven u in deze update een overzicht van de gevolgen en hetgeen wij als bestuur hebben gedaan en waar mogelijk nog zullen doen.

Financieel algemeen

Door de sluiting van het complex is een groot deel van de horecaomzet in maart geheel weggevallen. Afhankelijk van de termijn, waarbinnen het complex dicht moet blijven, zullen we de horecaomzet in april en mogelijk zelfs in mei en/of juni moeten missen in het lopende verenigingsjaar. We hopen natuurlijk in juni nog een mooie afsluitende maand te kunnen hebben maar dat is op dit moment allerminst zeker. Alternatieve inkomstenbronnen zijn er niet. Ook op ander posten (sponsoring, verhuur accommodatie, evenementen, greenfee, ballen e.a) zal het financieel tegen kunnen vallen.

In de wetenschap dat een groot deel van de omzet in deze moeilijke periode wegvalt, heeft het bestuur alle mogelijke maatregelen getroffen om het verlies in te dammen. Voor het personeel (in dienstverband) is al direct aanspraak gemaakt op een uitkering uit het noodfonds. We hebben het dan over horecapersoneel maar ook trainers en staf/spelers van H1 en D1. Ook de onkostenvergoedingen en reiskostenvergoedingen zijn beëindigd. Onze vrijwilligers, die zo graag aan onze jeugd training geven, kunnen we de vrijwilligersvergoeding niet uitkeren. Niet in de laatste plaats hebben we de contracten met een aantal zzp’ers en inleenkrachten met veel pijn in het hart moeten beëindigen. Waar mogelijk en nodig ondersteunen wij al deze mensen met o.a het aanvragen van uitkeringen of anderszins. We hopen dat al deze toppers zo snel mogelijk weer bij ons aan de slag kunnen en de schade voor hun beperkt blijft.

Aan de andere kant zijn wij natuurlijk in overleg met diverse instanties (SAS, NOC*NSF, KNHB, NGF) om te kijken wat de hulpmogelijkheden zijn ook op financieel vlak. Op dit moment is nog niet te voorspellen bijvoorbeeld of er vanuit de overheid/NOC*NSF/KNHB/NGF enige substantiële steun is te verwachten. Wij kunnen daar in ieder geval nu nog geen rekening mee houden. Ook riepen wij al eerder op, en die oproep herhalen we hier graag, dat onder jullie wellicht leden of ondernemers zijn die een idee hebben om tijdelijk meer financiële middelen te werven danwel zelf bereid zijn een extra bijdrage te leveren. Graag treden we in overleg, maak je kenbaar via hockeybox@schaerweijde.nl.

Sommige leden vragen zich natuurlijk af hoe het met de contributie zit. Wij kunnen de frustratie (wel betaald, niet spelen, niet trainen, geen gezelligheid!) niet wegnemen. Er is sprake van overmacht: het valt de vereniging niet te verwijten dat we niet op Schaerweijde mogen golfen en hockeyen.

Belangrijk hierin is dat we een vereniging zijn, een familieclub. Met elkaar en voor elkaar, in goede tijden en slechte tijden. Juist nu hebben we elkaar en de contributie-inkomsten extra hard nodig. We kunnen dan onze verplichtingen, naar medewerkers, leveranciers etc zoveel mogelijk nakomen. We vinden niet alleen dat we dat moeten doen, we hebben elkaar in de toekomst ook weer nodig. Door de contributie bijdragen van 2500 leden spreiden we de gevolgen en kunnen we solidair zijn met iedereen die bij onze vereniging is betrokken. We vertrouwen op jullie begrip en steun.

Al met al zullen we dit boekjaar als vereniging op een verlies uitkomen. Hoe groot dat verlies zal zijn is nog niet heel goed te voorspellen en is van veel factoren (o.a. de duur van deze situatie) afhankelijk.De begroting voor het seizoen 20/21 zal er zeker ook anders uit komen te zien. Het bestuur zal zo snel mogelijk laten weten op welke wijze en wanneer die begroting met de leden kan worden besproken. Er is nu nog heel veel onduidelijk.

We hebben ook goed nieuws. De liquiditeitspositie van onze vereniging is sterk en onze vereniging blijft dan ook in staat om gewoon haar verplichtingen na te komen in de komende maanden. Het feit dat de liquiditeitspositie sterk is, komt voor een belangrijk deel doordat begin dit jaar de golfcontributies zijn gefactureerd en betaald door onze golfleden. Tevens ontvingen we al bijdrages van Business Club 32 en de Stichting Sponsoring om de liquiditeitspositie verder te verstevigen.

Golf

Voor veel golfers begint het golfseizoen in maart met het lengen der dagen. Dat is dit jaar dus wel anders. De NGF-competitie vindt geen doorgang en alle week-en weekendwedstrijden zijn afgelast. Voor veel golfleden is het wekelijkse golfrondje een belangrijk sociaal ijkpunt. En dat ijkpunt is er nu niet meer.

Gelukkig ligt de baanrenovatie nog steeds op schema. De machines zijn klaar met hun grondverzetwerk. De nieuwe tees, voorgreens en greens zijn vormgegeven en goedgekeurd door de architect Alan Rijks. Deze week zijn we begonnen met het inzaaien en sproeien. Op de golfsite geven we de komende weken een sfeerimpressie van onze nieuwe baan. De mannen van De Ridder hebben werkelijk een huzarenstukje geleverd, zoveel is nu al duidelijk. De planning is dat we eind augustus op de nieuwe greens kunnen spelen, als het weer een beetje meewerkt.

We gaan de nieuwsbrief in deze periode wat vaker uitbrengen om het Schaerweijde gevoel een beetje te onderhouden. Onze golfpro Marco Dijkema zit helaas ook werkloos thuis. Hij heeft filmpjes opgenomen met oefeningen die we thuis kunnen doen om straks toch nog enigszins voorbereid op de tee te verschijnen. De filmpjes staan op de site.

Als bestuur zijn we druk bezig met activiteiten rondom onze gerenoveerde golfbaan. We willen dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met de mooiste par-3 baan én de gezelligste golfvereniging van Nederland!

Hockey

Het hockey ligt stil, de instroom van funkeys is uitgesteld, de gezelligheid op de club missen we en we hopen dit seizoen nog te kunnen trainen en spelen. Kan het familietoernooi nog doorgaan en kunnen vele teams nog promoveren of degraderen? De toekomst zal het leren.

Leuk te melden is dat ons H1 zonder de play-offs te hoeven spelen is gepromoveerd naar de hoofdklasse in de zaal. De KNHB gaat de door de storm niet gespeelde play-offs niet inhalen en laat alle play-offteams promoveren. Dat is een prettige meevaller en gaat ons een mooi zaalseizoen brengen.

Voor alles wat met competities te maken heeft zullen we eerst het verloop van de crisis moeten afwachten. Na 28 april weten we wat de overheid en vervolgens de KNHB gaan besluiten voor alle niveau’s van f’jes tot H1 en D1. We kunnen dat nu nog niet voorspellen.

Het hockeybestuur is, naast het managen van de crisis voor Schaerweijde, ondertussen ontzettend druk. Het zal raar klinken maar de voorbereidingen voor komend seizoen zijn in volle gang. Het technisch beleid wordt door de TC SCA steeds meer vormgegeven en zal op korte termijn ook worden uitgedragen. Alles met betrekking tot teamvorming, selectieproces, veldbezetting, teamsamenstelling, trainers en coaches en wat er al niet meer bij komt kijken is in volle gang. We willen een grote stap voorwaarts maken. De geplande ouderavonden kunnen nog even niet doorgaan maar alle informatie zal de leden en ouders op een andere effectieve manier gaan bereiken. Wij plannen een groot ‘aftrap-van-het-nieuwe-seizoen-event’, waar teammanagers en teams alles wat nodig is voor een mooi seizoen in één keer kunnen halen.

Er wordt ook hard gewerkt aan het SVR beleid (Sportiviteit, Veiligheid en Respect). Een team bestaande uit bestuursleden, leden van de tuchtcommissie, één van onze vertrouwenspersonen en de commissie S&R zijn daar mee bezig. We willen aan het begin van het komende seizoen een goed beleid hebben staan en verder gaan uitvoeren.

Niet in de laatste plaats zijn we heel blij dat er zich weer vrijwilligers hebben aangemeld voor een aantal specifieke functies. Vacatures in o.a de Medische Commissie zijn ingevuld, we hebben een nieuwe lijnco voor de zaal en opvolging op de ledenadministratie. e aanmeldingen kwamen na publicatie op de site. En het ziet er naar uit dat wij op korte termijn een nieuw bestuurslid Clubbeleving kunnen presenteren waar we heel blij mee zijn. Na de crisis zullen we heel veel club moeten en willen gaan beleven.

Regelmatig publiceren we een interview met vrijwilligers met een rood/zwart hart. Mensen die onze vereniging dragen en waar we veel respect voor hebben. Hierin zit ook de aanmoediging aan jou. Als je mee(r) wilt doen, heel graag! Ook hiervoor is de route: hockeybox@schaerweijde.nl.

Vergeet ook vooral niet daar ideeën, plannen, vragen en opmerkingen naartoe te sturen! We doen er zeker iets mee.

 

Tot slot

We slaan ons er doorheen en komen hieruit. De drie besturen geloven daarin en werken daar hard voor. We hebben jullie daar allemaal bij nodig.

De verbindingskracht op onze club is groot en we gaan – daar zijn wij van overtuigd – met elkaar ook weer een mooie, gezonde en sportieve tijd tegemoet.

Voor nu is het belangrijkste: let een beetje op elkaar!!!

Roel Hart Voorzitter Vereniging

Fardo Renger Voorzitter Golf

Reinoud Imhof Voorzitter Hockey