Functieprofiel Bestuurslid Verenigingsbestuur (VB) Accommodatie

Inleiding

Het complex van Schaerweijde ligt er prachtig bij. Er zijn echter twee grote aandachtspunten voor ons complex de komende jaren. Dat zijn de Jan Wever Hal en het clubhuis.

Schaerweijde is al enige tijd in gesprek met de gemeente om de mogelijkheid van financiële ondersteuning op dat terrein te onderzoeken. Ten aanzien van de Jan Wever Hal doet zich misschien de kans voor op een wezenlijke subsidie of andersoortige ondersteuning van de gemeente Zeist, een en ander in het kader van het Beleidsplan Binnensportaccommodaties.

Dat vraagt veel extra (financieel) werk. Als Schaerweijde op enig moment (al dan niet met steun van de gemeente) overgaat tot realisatie van een nieuwe hal of de renovatie daarvan en mogelijk later de renovatie van ons clubhuis komt daar veel extra bestuurswerk bij kijken.

Het gaat niet alleen om het optimaliseren van deze gebouwen, maar vervolgens ook het zo optimaal mogelijk in stand houden en benutten van deze faciliteiten.

Kortom, instandhouding en verbetering van het totale complex kent eigenlijk twee invalshoeken:

  • Functioneel: instandhouding en modernisering van het complex, zodat dit optimaal door de leden kan worden gebruikt;
  • Financieel: het ter beschikking stellen van (delen van) het complex aan derden (huurders, bijvoorbeeld Profit, Gemeente, KNHB, andere sportverenigingen, sponsoren etc.) ter vergroting van de inkomsten van de vereniging;

Het Verenigingsbestuur (VB) bestaat nu uit zes bestuursleden. Om de volle aandacht aan onze accommodatie te geven is het scheppen van een nieuwe zevende bestuursfunctie binnen het VB noodzakelijk.

Bestuurslid VB Accommodatie

Het nieuwe bestuurslid zal zich direct gaan richten op de Jan Wever Hal.

Omdat de renovatie van de Jan Wever Hal mogelijk aanstaande is, zal het werk veel op de Jan Wever Hal zijn gericht, dus het trachten te bewerkstelligen dat de gemeente Schaerweijde financieel zal ondersteunen bij de renovatie van de hal, gevolgd door de realisering en commerciële exploitatie daarvan.

Het spreekt voor zich dat de leden van Schaerweijde zich zullen moeten uitlaten over elke voorgenomen renovatie van de Jan Wever hal en/of ons clubhuis. Het bestuurslid accommodatie zal de interne bestuurlijke besluitvorming dienaangaande voorbereiden en de leden daar optimaal over informeren.

Het bestuurslid accommodatie dient affiniteit en ervaring te hebben met de realisatie van vastgoedprojecten en daarnaast goed financieel onderlegd te zijn. Hij/zij vervult zowel een externe rol (contacten met de gemeente, architecten, bouwbedrijven etc.) alsook een interne rol, namelijk het in beleidsmatig overleg met de afdelingen hockey, golf en horeca proberen invulling te geven aan de wensen die er leven voor onze toekomstige accommodatie. Ook zal hij/zij geregeld in overleg treden met de SAS, de economisch eigenaar van ons complex.

Het betreft een nieuwe functie zodat de exacte invulling daarvan ook ‘on the job’ nader uitgewerkt dient te worden.

Gezien de omvang van dit takenpakket dient het bestuurslid accommodatie rekening te houden met een tijdsbesteding van minimaal 15 uur per week, zeker de komende jaren.

Indien je interesse hebt in deze functie kun je contact opnemen met de voorzitter van het VB Roel Hart via voorzitter@schaerweijde.nl of hem bellen op 06 212 84 85 6.