Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering heeft Roel Hart, de voorzitter van het verenigingsbestuur aangekondigd dat hij in het voorjaar van 2021 zal aftreden.

Dus zijn we op zoek naar een nieuwe Verenigingsvoorzitter!

Fardo Renger blijft natuurlijk de voorzitter van Schaerweijde Golf, maar een nieuwe verenigingsvoorzitter vanuit de Golf gelederen zou wel heel leuk zijn!

Hieronder het Functieprofiel Voorzitter Zeister Sport Vereniging Schaerweijde:

Inleiding

De Zeister Sport Vereniging Schaerweijde is een grote club waar golf en hockey naast elkaar worden

beoefend door jong en oud, zowel op hoog (top)niveau alsook recreatief. De club heeft momenteel

ongeveer 2600 leden. De sport wordt beoefend op het prachtige complex aan de Hein Bottingalaan

in Zeist. Het complex van Schaerweijde is juridisch eigendom van de vereniging, economisch is de

Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS) eigenaar daarvan.

De sporten worden georganiseerd binnen twee afzonderlijke afdelingen, de afdeling hockey en de

afdeling golf, elk met hun eigen volwaardige besturen en commissies. Ook de horeca ten behoeve

van de beide afdelingen is georganiseerd in een aparte afdeling horeca.

De vereniging wordt bestuurd door het verenigingsbestuur (VB) bestaande uit (momenteel) zes

bestuursleden. Dat zijn de voorzitter vereniging, penningmeester, secretaris en commissaris horeca.

Het VB wordt verder gecompleteerd door de voorzitter hockey en de voorzitter golf, die q.q. zitting

hebben in het VB. De drie voorzitters vormen samen het dagelijks bestuur (DB) van de vereniging.

Het VB is voornemens het VB uit te breiden met een zevende bestuurslid, het bestuurslid

accommodatie. Een vacature voor die nieuwe functie is reeds eerder gepubliceerd op de website van

Schaerweijde.

Als het de ALV behaagt, zal het VB dus uit zeven bestuursleden gaan bestaan.

De huidige voorzitter vereniging Roel Hart heeft in de ALV van 25 november 2020 kenbaar gemaakt

in de ALV van maart 2021 te zullen aftreden als voorzitter vereniging, een en ander na een

bestuursperiode van circa 3,5 jaren. Dat betekent dat het VB op zoek is naar een nieuwe voorzitter

vereniging, om zijn taak over te nemen

Voorzitter Vereniging Z.S.V. Schaerweijde

De voorzitter vereniging geeft zowel leiding aan het VB als aan de Algemene Leden Vergadering

(ALV).

In voorkomend geval (namelijk daar waar het niet specifiek hockey of golf betreft, omdat in die

situaties de voorzitter hockey of voorzitter golf de eigen afdeling vertegenwoordigen)

vertegenwoordigt hij de vereniging bij interne en externe aangelegenheden (nieuwjaarsrecepties

vereniging, gemeente etc.). Ook vormt hij het eerste aanspreekpunt voor onze Ereleden en in iets

mindere mate de Leden van verdienste van onze vereniging.

De voorzitter vereniging dient – overigens net zoals het VB zelf en met gepaste afstand – het reilen

en zeilen in de afzonderlijke afdelingen te bewaken. De primaire verantwoordelijkheid van het VB en

daarmee ook van de voorzitter vereniging is het behartigen van de belangen van Schaerweijde als

geheel en dat ook op de wat langere termijn.

Een belangrijke taak van het VB en de voorzitter vereniging is het bewaren van de juiste balans

tussen de diverse afdelingen (hockey, golf en horeca), een en ander op een wijze dat zij goed blijven

samenwerken, elkaar versterken en daar waar mogelijk ook oog hebben voor de belangen van de

andere afdeling en Schaerweijde als geheel.

De voorzitter vereniging is geen lid van de SAS, maar neemt wel altijd deel aan de reguliere

vergaderingen van het bestuur van de SAS, ontvangt daartoe de agenda, notulen en jaarverslagen

en onderhoudt op die wijze de band met de economisch eigenaar het complex.

De voorzitter vereniging onderhoudt ook nauw contact met de penningmeester vereniging en ziet

met hem en de overige leden van het VB toe op een (blijvende) gezonde financiële huishouding van

de vereniging en alle daarmee verbonden entiteiten. De begroting en jaarcijfers van de vereniging

vormen weliswaar een optelsom van de diverse afdelingen, maar vormen juridisch en financieel één

geheel.

Hoewel de huidige en de vorige voorzitter vereniging in hun dagelijkse leven advocaat zijn, vormt

dat geen vereiste. In wezen is de voorzitter vereniging een generalist, enige financiële kennis strekt

wel tot aanbeveling.

Aandachtspunt voor het VB de komende jaren zal het complex zijn, met in het bijzonder de Jan

Wever Hal en het clubhuis, welke beide de komende jaren aan vervanging of minimaal renovatie toe

zijn. Hoewel het VB voornemens is een portefeuillehouder accommodatie toe te voegen aan het VB

zal de nieuwe voorzitter vereniging zich ook met deze specifieke verenigingstaak (accommodatie)

bezig gaan houden, zo is wel de verwachting.

De nieuwe voorzitter vereniging is sociaal vaardig en een verbinder. Hij probeert alle betrokkenen

binnen Schaerweijde (binnen het VB en daarbuiten) tot een goede samenwerking te brengen. Hij

heeft oog voor hockey en golf, voor top en breedte. Voor jong en oud.

De voorzitter vereniging is de direct leidinggevende van de verenigingsmanager en onderhoudt

samen met het bestuurslid horeca op reguliere basis contact met hem over zijn werkzaamheden

voor de vereniging.

En ja, de voorzitter vereniging zou ook heel goed een vrouw kunnen zijn! Op dit moment bestaat het

VB uit vier mannen en twee vrouwen.

Het is niet zo eenvoudig om vast te stellen hoeveel tijd het voorzitterschap van de vereniging vergt.

Dat hangt van de omstandigheden af. Gezien de omvang van dit takenpakket dient men gemiddeld

genomen rekening te houden met een tijdsbesteding van ongeveer 5 tot 10 uur per week, met

uitschieters naar boven.

Indien u interesse heeft in deze functie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter vereniging

Roel Hart via voorzitter@schaerweijde.nl of hem bellen op 06 212 84 85 6.