Contributie:

Om lid te worden van Schaerweijde Golf betaal je geen entree, maar alleen de volgende jaarlijkse contributie:

Jeugd:

• Jeugd 0-17 jaar € 155,00

• Junior 18-26 jaar € 295,00

• Combi-lidmaatschap Golf/Hockey 0-26 jaar € 55,00

Voor nieuwe leden kan bij aanmelding na 1 mei na rato van het resterende aantal maanden van het jaar korting op de contributie worden gegeven.(onder voorbehoud)

PROCEDURE

De Toelatingsadviescommissie zal op basis van de door het Golf Bestuur opgestelde criteria en rekening houdend met het aantal beschikbare plaatsen nagaan welke aangemelde kandidaten daadwerkelijk jeugdlid kunnen worden van Schaerweijde Golf. Diegenen die dit jaar niet als lid worden toegelaten kunnen volgend jaar opnieuw het dan geldende aanmeldingsformulier invullen. Zover er ruimte is, worden aspiranten toegelaten. Indien er in een periode geen ruimte meer is, kan je circa 3 maanden later opnieuw een aanvraag tot aspirant doen bij de jeugdcommissaris Golf. Over besluiten van het Golf Bestuur is geen discussie mogelijk.

VOORWAARDEN

Het (eventuele) entreegeld wordt in rekening gebracht op het moment dat je jeugdlid wordt. Vanaf je 18e wordt je automatisch juniorlid.
Zonder dringende redenen is terugtrekking voor het lidmaatschap, als je wordt toegelaten, niet mogelijk. Vanaf je 26e wordt je automatisch seniorlid.

  • Betaling van de kosten lidmaatschap of voor lessen van aspirant binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
    Bij betaling na 60 dagen of meer na ontvangst factuur wordt een boete opgelegd.
  • Uitsluitend na volledige betaling worden de bescheiden overhandigd en ben je
    speelgerechtigd/lesgerechtigd.
  • Door aanmelding ga je akkoord met de opname van alle gegevens in een gegevensbestand van ZSV Schaerweijde dat niet ter beschikking wordt gesteld aan derden.

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging (ter inzage in het clubgebouw en op de website van Schaerweijde). Voorts verklaart ondergetekende alle bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de gestelde kosten, procedure en voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Indien deze aanvraag wordt gedaan voor iemand die op het moment van aanvraag nog geen 18 jaar is, dan dient de wettelijke ouder of voogd mede te ondertekenen. Hij of zij verklaart akkoord te zijn met de aanvraag en akkoord te gaan met de gestelde kosten, procedure en voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Is een van de ouders lid van Schaerweijde (geweest)? Hockey en of Golf?

SPEELSTERKTE (vink aan wat van toepassing is)

GOLFVERLEDEN (vink aan wat van toepassing is):

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.